Ośrodek Szkolno–Wychowawczy

11-600 Węgorzewo, ul. Zamkowa 34,
tel. 87 427 00 30, fax 87 427 00 60
e-mail:sosw.wegorzewo@wp.pl
www.soswwegorzewo.pl

SOSW w Węgorzewie

W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym działają:

 • Oddział przedszkolny - edukacja przedszkolna dla dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną.
 • Szkoła Podstawowa – edukacja na poziomie podstawowym w klasach I – VIII, kończąca się sprawdzianem w kl. VIII
 • Gimnazjum – trzyletnie gimnazjum, kończące się egzaminem państwowym w kl. III
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy – trzyletnia szkoła ponadgimnazjalna dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym, w wieku do 24 lat
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa – trzyletnia szkoła zawodowa dla absolwentów gimnazjum. Kierunek: kucharz, specjalność: sporządzanie potraw i napojów, kwalifikacja T.06. Państwowy egzamin kończący szkołę, dający uprawnienia zawodowe.
 • Branżowa Szkoła Specjalna I stopnia – trzyletnia szkoła zawodowa dla absolwentów gimnazjum i ośmioletniej szkoły podstawowej. Kierunek: kucharz, specjalność: sporządzanie potraw i napojów, kwalifikacja T.06. Państwowy egzamin kończący szkołę, dający uprawnienia zawodowe.
 • Internat – dostępny dla wszystkich chętnych wychowanków Ośrodka, oferujący dobrze wyposażoną bazę socjalną, koła zainteresowań, całodzienne wyżywienie

Placówka zajmuje się edukacją, terapią, rehabilitacją i opieką nad osobami z: niepełnosprawnością intelektualną (upośledzenie umysłowe różnego stopnia) oraz sprzężoną (upośledzenie umysłowe wraz z niepełnosprawnością ruchową lub autyzmem).

Formy pracy:

 • Zajęcia w klasach szkolnych – uczniowie z upośledzeniem w stopniu lekkim
 • Zajęcia w zespołach edukacyjno – terapeutycznych – uczniowie z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym
 • Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze – uczniowie z upośledzeniem w stopniu znacznym i głębokim
 • Nauczanie indywidualne – niepełnosprawności sprzężone, dodatkowe wskazania
 • Zajęcia rewalidacyjne – dodatkowe indywidualne zajęcia dla wszystkich uczniów potrzebujących dodatkowego wsparcia, wykorzystujące nowoczesne metody terapeutyczne i edukacyjne, mające na celu kompensowanie trudności i deficytów rozwojowych
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – zajęcia z młodszymi dziećmi do rozpoczęcia nauki w szkole. Oparte na indywidualnym programie pracy specjalistyczne zajęcia terapeutyczne wspierające rozwój dziecka.

Wychowankom Ośrodka zapewniamy:

 • dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci
 • nowoczesne metody pracy edukacyjnej
 • odpowiednio dobrane treści programowe
 • nowoczesne środki dydaktyczne (pomoce)
 • dodatkowe oddziaływania terapeutyczne, rewalidacyjne i rehabilitacyjne wspomagające naukę
 • mniej liczne zespoły klasowe
 • osobisty kontakt nauczyciela z uczniem
 • indywidualne wspomaganie dziecka
 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z dużym doświadczeniem
 • bezpłatne podręczniki
SOSW w Węgorzewie

Metody terapeutyczne stosowane w Ośrodku:

 • terapia logopedyczna
 • biofeedback
 • integracja sensoryczna
 • metoda Marii Montessori
 • stymulacja polisensoryczna
 • kinezjologia edukacyjna
 • metoda Weroniki Sherborne
 • metoda aktywizująca Christophera Knill`a
 • gimnastyka korekcyjna i rehabilitacj
 • hipoterapia
 • arteterapia
 • zajęcia sportowe i taneczne
 • zajęcia plastyczne i teatralne
SOSW w Węgorzewie

Wybrane metody terapeutyczne:

INTEGRACJA SENSORYCZNA:
Metoda SI (Sensory Integration) polega na synchronizacji układów zmysłowych: wzrokowego, słuchowego, czuciowego oraz przedsionkowego "zmysłu równowagi". Rozwijamy się i uczymy poprzez bodźce, które docierają do naszego ciała właśnie dzięki narządom zmysłów. Tylko wtedy, gdy informacje płyną do mózgu w sposób prawidłowo zorganizowany, rozwój dziecka przebiega bez zakłóceń. Odpowiednia integracja jest podstawą procesu uczenia się. Niektóre objawy mogące świadczyć o występowaniu zaburzeń w zakresie integracji sensorycznej: unikanie zabaw na zjeżdżalniach, huśtawkach, drabinkach, karuzeli, kłopoty ze złapaniem piłki, niezgrabność ruchowa, mylenie stron prawa-lewa, opóźniony rozwój mowy, obniżona percepcja słuchowa i wzrokowa, trudności w zapamiętywaniu, trudności w nauce czytania i pisania, nadpobudliwość ruchowa, trudności z koncentracją, negatywne reakcje na bodźce dotykowe. Terapia SI odbywa się w specjalnie wyposażonej sali terapeutycznej. Najważniejszą jej częścią jest sprzęt podwieszany. Służy on do stymulowania układu przedsionkowego i proprioceptywnego, czyli podstawowych układów sensorycznych. Sala jest wyposażona w wiele pomocy do stymulowania systemu dotykowego, słuchowego, wzrokowego. .

SOSW w WęgorzewieSOSW w Węgorzewie

TERAPIA EEG BIOFEEDBACK:
EEG Biofeedback to rodzaj terapii instrumentalnej, za pomocą której osoba trenowana uczy się samoregulacji czynności mózgu. Metoda oparta jest na komputerowej analizie fal mózgowych, których zakresy można wzmacniać lub hamować w czasie treningu. Sygnały bioelektryczne odbierane za pomocą elektrod z precyzyjnie określonych miejsc na głowie wysyłane są do komputera, gdzie ulegają obróbce i skąd wysyłane są do pacjenta w postaci bodźców wzrokowych (w formie prostej wideogry), sygnałów dźwiękowych lub dotykowych (podłożenie pod dłonie głośników u osób niesłyszących). Skuteczność EEG Biofeedback potwierdzono u osób ze specyficznymi zaburzeniami uczenia się (dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia itd.), u chorych po urazach czaszki, w zaburzeniach funkcji poznawczych, nadpobudliwości psychoruchowej, bólach przewlekłych, zmianach nastroju, drażliwości, zaburzeniach snu, lękach, zaburzeniach uwagi, upośledzeniu umysłowym, mózgowym porażeniu dziecięcym, autyzmie i padaczce. Treningi EEG Biofeedback pomagają zwalczać stres i podnoszą wydajność pracy umysłowej osób zdrowych. Metoda jest całkowicie bezpieczna i przyjemna, co jest szczególnie ważne w przypadku pracy z dziećmi.

SOSW w Węgorzewie

STYMULACJA POLISENSORYCZNA:
Stymulacja polisensoryczna - to metoda polegająca na jednoczesnej stymulacji wielu zmysłów – wzroku, słuchu, węchu, smaku, dotyku. Umożliwia poznawanie przez patrzenie, słuchanie, dotykanie, wąchanie i smakowanie – czyli tworzenie globalnego, wielozmysłowego obrazu danego pojęcia. Dla dziecka z upośledzeniem umysłowym proces uczenia się i nabywania wszelkich umiejętności jest niezwykle utrudniony. Dlatego stymulacja wielozmysłowa, pomagająca im w odbiorze wrażeń z otaczającego świata oraz ich ciała, stanowi dla nich metodę zajęć edukacyjnych, umożliwiającą osiągnięcie pewnej orientacji w otoczeniu, co z kolei skutkuje zwiększonym poczuciem bezpieczeństwa. Przykładowe ćwiczenia służące stymulacji:

 • czucia proprioceptywnego (wewnętrznego): stanie na równoważni, huśtanie w kocu;
 • zmysłu dotyku: masowanie całego ciała dłońmi terapeuty, pocieranie przedmiotami o różnorodnej fakturze,
 • wielkości, twardości i kształcie,
 • zmysłu węchu: wąchanie artykułów spożywczych
 • i innych zapachów np. kosmetyków
 • zmysłu smaku: smakowanie potraw, rozpoznawanie
 • pokarmów na podstawie smaku
 • narządu wzroku: dostarczanie bodźców wielobarwnych, wyodrębnianie figury z tła, rozpoznawanie kolorów,
 • narządu słuchu: słuchanie i rozróżnianie dźwięków, lokalizowanie źródła dźwięku.
SOSW w Węgorzewie
SOSW w WęgorzewieSOSW w Węgorzewie

METODA MONTESSORI:
Pracownia Montessori wyposażona jest w bogate w barwy i kształty materiały rozwojowe, które dzięki swoim właściwościom są bardzo atrakcyjne dla dzieci. Materiały rozwojowe podzielone są na kilka działów, które odpowiadają pojawiającym się w tym wieku ,,wrażliwym fazom”. Dzieci nabywają umiejętności samoobsługowe, rozwijają zdolności językowe i matematyczne, zdobywają wiedzę o otaczającym świecie, jak również kształcą zmysły: wzrok, słuch, dotyk, węch, smak. Dzięki pedagogice M. Montessori uczniowie stają się radośni, osiągają samodzielność i wiarę we własne siły, uczą się chętnie i szybko, a także wyrabiają w sobie poszanowanie dla drugiej osoby i jej pracy. Metoda przeznaczona dla dzieci od 2-3 roku życia. Sprawdza się zarówno w stosunku do dzieci zdolnych (treści matematyczne i językowe) jak i do tych mających trudności w nauce.

SOSW w WęgorzewieSOSW w Węgorzewie

DOGOTERAPIA:
DOGOTERAPIA – to metoda wspomagająca proces rehabilitacji i terapii z udziałem odpowiednio wyszkolonych psów w celu pomocy osobom niepełnosprawnym i nieprzystosowanym społecznie. Jest to najbardziej naturalny sposób “przemycenia” trudnych, czasem żmudnych ćwiczeń wspomagających rehabilitację z pomocą odpowiednio wybranych i przygotowanych psów. W naszym Ośrodku zajęcia prowadzone są z udziałem Feliksa, psa rasy Cavalier King Charles Spaniel, który ukończył szkolenie i zdał egzamin na psa terapeutycznego w dogoterapii. Hipoterapię stosuje się u osób:

Pies daje możliwość wykonania ćwiczeń w naturalny sposób i okazania uczuć. Podczas zajęć wykonuje się wiele rodzajów ćwiczeń i zabaw, które mają służyć podstawowemu celowi dogoterapii , wszechstronnemu rozwojowi dziecka. Dogoterapia oddziałuje na sferę emocjonalną przez przełamanie bariery niepewności przed kontaktem z psem, kształtowanie pozytywnych emocji dziecka, rozwój empatii i poprawę samooceny. Zajęcia mają również na celu rozwijanie sfery umysłowej dziecka, wpływając na koncentrację uwagi, rozwój mowy i funkcji poznawczych, pobudzanie zmysłu wzroku, słuchu, dotyku i węchu. Dzieci biorące udział w zajęciach uczą się określania związków przyczynowo-skutkowych, rozpoznawania kolorów i kształtów, różnic i podobieństw. Dzięki nawiązaniu i pogłębieniu kontaktu z psem osoba niepełnosprawna czuje się pewniej we własnym środowisku, łatwiej nawiązuje kontakty społeczne, poprawia komunikację, zdobywa nowych przyjaciół.
SOSW w Węgorzewie

TERAPIA LOGOPEDYCZNA:
Korekcja wad wymowy poprzedzona jest diagnozą logopedyczną. W zależności od jej wyników planowana jest dalsza pomoc logopedyczna. Pomocą objęte są wszystkie dzieci z występującymi, różnymi wadami wymowy. Prowadzone są ćwiczenia oddechowo-fonacyjne i artykulacyjne usprawniające pracę narządów mowy. Forma zajęć dostosowana jest do możliwości i wieku uczniów. Uczniowie objęci terapią mają opracowywane indywidualne programy pracy. Podczas zajęć wykorzystywane są specjalistyczne komputerowe programy logopedyczne, gry edukacyjne, rysunki. Przy okazji wzbogacane jest słownictwo, uczone wiersze i piosenki. W przypadku dzieci młodszych zajęcia mają często formę zabawową. W celu zwiększenia efektów pracy logopedycznej prowadzona jest współpraca logopedy z rodzicami dzieci.

SOSW w WęgorzewieSOSW w Węgorzewie

DO DYSPOZYCJI UCZNIÓW ODDAJEMY:

 • dobrze wyposażone klaso-pracownie
 • nowoczesne pracownie terapeutyczne
 • dwie pracownie komputerowe z Internetem
 • sale gimnastyczne
 • siłownię
 • salę rehabilitacyjno - korekcyjną
 • boiska
 • plac zabaw
 • bibliotekę
 • świetlicę
 • dobrze wyposażony Internat
 • stołówkę
SOSW w Węgorzewie
SOSW w WęgorzewieSOSW w Węgorzewie
SOSW w WęgorzewieSOSW w Węgorzewie

BAZA NOCLEGOWA I GASTRONOMICZNA
W okresie wakacji i ferii oferujemy 80 miejsc noclegowych z całodziennym wyżywieniem W okresie nauki szkolnej możemy zakwaterować ok. 35 osób.

SOSW w WęgorzewieSOSW w Węgorzewie