RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA


Klauzula informacyjna w związku z obowiązkami określonymi w art. 13
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1)


Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne Jesteś” w Węgorzewie

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: ul. Zamkowa 34, 11-600 Węgorzewo

- przez e-mail: sosw.wegorzewo@wp.pl

- telefonicznie: 87 427 00 30

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

- listownie na adres: ul. Zamkowa 34, 11-600 Węgorzewo

- przez e-mail: sosw.wegorzewo@wp.pl

Cele przetwarzania

- dane osobowe Pani/Pana/dziecka przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce

- w celu wykonywania obowiązków określonych systemu informacji oświatowej

- w celu realizacji obowiązków bezpieczeństwa i higieny pracy

Podstawy prawne przetwarzania

-wykonanie obowiązków określonych przepisami Ustawy Prawo Oświatowe, Ustawy o systemie oświaty i przepisów do nich wykonawczych

-Pani/Pana zgoda na przekazanie danych osobowych do podmiotów świadczących usługi prywatnej opieki medycznej, dodatkowego ubezpieczenia lub innych dodatkowych świadczeń

-Pani /Pana zgoda wykorzystanie wizerunku dziecka, na przetwarzaniu danych osobowych podczas udziału w konkursach, zawodach oraz na umieszczanie prac wykonanych przez dziecko na stronie internetowej i wystawach przedszkolnych

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Pani/Pana/ucznia dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie instrukcją kancelaryjną placówki.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania (w przypadku zgromadzenia danych zbędnych do ich realizacji celu przetwarzania)

Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana/ucznia danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych